Kirjasto

Suomen Naisyhdistyksen kirjasto käsittää 1800- ja 1900-luvun alkupuolen naisasiakirjallisuutta. Omana kokoelmanaan on yhdistyksen kunniajäsenen, kotitalousneuvos Anna-Liisa Sysiharjun (os. Gebhard, 1919-2014) kirjakokoelma. Kirjoja voi lainata tutkimuskäyttöön ottamalla yhteyttä yhdistyksen puheenjohtajaan.

Suomen Naisyhdistys ry – Kirjat A – Ö

A-Ï-A, Två Finskors lustvandringar I i Europa och Afrika åren 1876-77 och 1884. Helsingfors 1886.
idem. II Resor i Orienten.
Helsingfors 1890.
idem, Bland fattiga och rika. Novelletter. Helsingfors 1887.
Adlersparre., S.L-D, In memoriam. Stockholm 1895.
idem och Sigrid Leijonhufvud, Fredrika Bremer Biografisk studie. Senare delen. Stockholm 1896.
Aktuella kvinnofrågor. Stockholm 1916.
Ammers-Küller, Jo van, Jenny näyttelee. (Jenny Heysten). Suom. Toini Jännes. Porvoo 1932.
idem. Naamiohuvit. Suom. Toini Jännes. Porvoo 1930.
idem, Naisten ristiretki. Suom. Toini Jännes. Porvoo 1939.
Allardt Ekelund, Karin, Fredrika Runeberg. En biografisk och litteraturhistorisk studie. Helsingfors1942.
Almark, Ellen, Flickstudenter. Helsingfors 1917.
Anholm, M. I Gogs och Magogs land. Skildringar och studier från en resa i Kaukasien. Stockholm1895.
Arató, Amelie, L´ Enseignement secondaire des Jeunes Filles en Europe. Bruxelles 1934.
Asch van Wijck, C.M.van, Kvinna och man. Övers. Karin Alin. Uppsala 1938.
Aura. VIII. Man och Hustru, Ett Fruntimmer af Verld och Forntidsfantasten. Åbo 1849.
Bachofen, J.-J. Le Droit de la Mère. Paris 1903.
Bahnbrechende Frauen. Berlin-Charlottenburg 1912.
Bennigsen, Adelheid von, Der weg der Pflicht. Leipzig 1907.
Bergstrand, Wilhelm, Den svenska qvinnans rättsliga ställning. Norrköping 1883.
Beskow, Elisabeth (Runa), Naisylioppilaan ihanteet. Kodin kirjasto uusi sarja IV sis. myös Mathilda Roosin Äidin päiväkirjasta. Porvoo 1910.
Bergroth, Elis, Suomen kirkon historia pääpiirteissään. Porvoo 1892.
Björnson, Björnstjerne, Maria Stuart Skotlannissa. Suom. E. Helsinki 1878.
Bliss, Kathleen, The Service and Status of Women in the Churches. London 1952.
Blomsterkorgen eller trons seger. Sockholm 1901.
Bref till Henriette. Stockholm.
Bremer, Fredrika 1801-1901. Toim. Naisasialiitto Uniooni Suomessa. Porvoo 1901.
idem. Festskrift med anl. af Fredrika Bremer –förbundets tio-åriga verksamhet. Stockholm 1895.
idem. Fredrika Bremer –förbundet 1884-1914.Stockholm 1914.
idem. Årsberättelse för Fredrika Bremer –förbundet och dess kretsar 1914. Stockholm 1915.
idem, Grannarne. Teckningar ur hvardagslifvet, Stockholm 1892.
idem, Hemmen i den nya verlden I-III. Stockholm 1853-1854.
idem, Hemmet eller familje-sorger och fröjder. Stockholm 1893.
idem, Hertha eller en själs historia. Stockholm 1856.
idem, Lif i norden. Stockholm1849.
idem, Lifvet i gamla verlden. Dagboks-anteckningar under resor i söder och österland I-III. Stockholm 1861-2. Kaksi sarjaa.
idem, Nina. Teckningar ur hvardagslifvet. Stokholm 1894.
idem, Nya teckningar ur hvardagslifvet. Stockholm 1843.
idem, Sjelfbiografiska anteckningar, bref och efterlemnade skrifter, utg. af Ch. B-r. Örebro 1868.
idem, Strid och frid. Stockholm 1840.
idem, Syskonlif. Stockholm 1848.
idem, Teckningar ur hvardagslifvet II. Örebro 1869.
idem, Tvenne efterlämnade skrifter jämte några bref, utg. af Anna Hierta-Retzius. Stockholm 1902.
Broschyr, /Sarja sekalaisia yhteensidottuja julkaisuja / 1, 2, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 16, 18, 21.
Bühler, Charlotte, Das Seelenleben des Jugendlichen. na 1923.
Bäckström, Mina , Nya småttingar ännu odygligare än Helens. Stockholm 1877.
Bäumer, Gertrud, Vom Gestern zum Morgen. Berlin 1933.
C.B.F., Qvinnans rättsliga ställning i Finland. Helsingfors 1884.
Canth, Minna, Kritik af Fröken Ellen Keys senaste inlägg. Övers. Helsingfors 1896.
Canth, Minna 1844 – 19.III. – 1944. Toim. Suomalaisen naisliiton keskushallituksen asettama Minna Canthin 100-vuotisjuhlan toimikunta. Helsinki 1944.
idem, Minna Canthin muisto 19.III.1844-19.III.1914. Myydään Minna Canthin muistomerkkirahaston hyväksi. Helsinki 1914.
idem, Työmiehen vaimo. Porvoo 1885.
Castrén, Liisa, Adolf Ivar Arwidsson. Helsinki 1944.
Cederschiöld, Maria, En banbryterska. Skildringar från Ellen Fries´studentår i Uppsala. Stockholm 1913.
Céremonieuse, God ton. Etikett och umgängesformer. Stockholm 1927.
/Collet, Camilla/ Amtmannens döttrar, En norsk berättelse. Övers. af M.F. Stockholm 1863.
Dagny, Månadsblad för sociala och literära intressen utg. af Fredrika Bremer –förbundet. Norrköping 1890, -91, -92, -93, -94, -95, -96, -97, -98, -99, 1900, -01, -02, -03, -04, -05, -06.
Dahlgren, Alta, Små stugor. Studier från Sydösterbotten. Helsingfors 1894. – 2 kpl
Dahn, Felix, en strid om Rom. I-IV. Stockholm 1882,
Deissmann, Gustav Adolf, Paulus. En kultur- och religionshistorisk skiss. Stockholm 1910.
Department of Agricultural and Technical Instrution for Ireland. Fifth annual general report 1904-05. Dublin 1906.
Deutscher Frauenvereine, Jahrbuch 1921-1927.
Deutsches Frauenstreben, herausgegeben von Clara Rende. Berlin.
Die deutsche Frau in Familie, Volk und Staat. 1926.
Dissing, L., Jutelmia. Pietari 1884.
Edgren, A.Ch., f. Leffler, Hur man gör godt. Stockholm 1885.
Ehdoitus suojelukasvatuksen järjestämiseksi I, II, Komitean mietintö. Helsinki 1905, -06.
El, Piirteitä Helena Kellerin elämästä. Suom. Maila Talvio. Helsinki 1897.
Eliot, George, Daniel Deronda. Övers. M.A. Goldsmith. Stockholm1878.
Ellis, Havelock (ed.), Manual training in education. London 1890.
Emlekyl, Berättelser från Finland. Åbo 1877.
Englishwoman´s Review, The, London 1880, -81, -82, -83,-84,-85,-86,-87.
Enroth, Lina, Salmensuu. Porvoo 1914.
Erkkilä, Eva, Vanhan mamsellin muistelmia. Oulu 1917.
Essay, E. Alberts, Die Frauen und das Studium der Medicin. Wien 1895.
Excelsior, Kalender 1886, 1888. Helsingfors 1885, -88.
idem, Kalenteri 1887 ja –88. Helsinki 1886, -87. – 1 kpl 1888 mol. kielien yhteissidos.
Falsen, Conrad, Forsorgen, Dens historie, organisation og opgaver. Kristiania.
Fawsett, Mrs. Henry, Home and Politics.
idem, Women´s Suffrage in Parliament. Manchester 1898.
idem, Women´s Suffrage. A Speech 1899.
Finlands sång, Ur, Helsingfors 1890.
Finsk Kvinnoförening, utg. Kalender öfver Kvinnoarbetet i Finland. Helsingfors 1894. – 2 kpl.
Finsk Tidskrift December 1898.
Finsk Qvinnoförening, utg., Biografiskt album med 13 porträtter i ljustryck. Helsingfors 1890.
idem. Finska qvinnor på olika arbetsområden. Biografiskt album. Helsingfors 1892.
idem. Finsk Kvinnoförenings bibliotek. Yhteisnide: Käytännöllisiä neuvoja naisyhdistysten perustajille ja johtajille.1902, Äidin omistusoikeus lapsiin. Maria Cederschiöldin esitelmä 1901, Englannin papit ja naisasia 1899,Laura Kieler, Naisen velvollisuus nuorisoa kohtaan. 1903, Miksi tulee meidän perustaa naisyhdistyksiä. 1904, Hilda Käkikoski, Naisen äänioikeudesta. 1904, Aleksandra Gripenberg, Fredrika Runeberg, suom. Hilda Käkikoski. 1904.
Finska Kvinnors Gymnastik-Förbund I, Suomen Naisten Voimisteluliitto. I Gymnastikfesten i Björneborg 1897.
Foote, Edward B., Offene Volks-Sprache. NY. 1891.
Framåt. Tidskrift utgiven af Göteborgs Kvinnoförening. 1886, 1887.
Fogelberg, Evy, Vankien ja vapaitten parissa. Porvoo 1922.
Frank, Louis, Le Grand Catéchisme de la Femme. Paris 1894.
Frederiksen, Karla, Frederikke Brun. Köbenhavn 1930.
Frenckell-Thesleff, Greta von, Minna Canth och ”Det unga Finland”. Helsingfors 1942.
Freudenthal, Edla, Allmänfattlig framställning af Landtdagen och dess betydelse för vårt fosterland. Borgå 1891. 2 kpl.
Friberg, Maikki, Minnesblad öfver Elisabeth Blomqvist 1827-1901. Helsingfors 1902.
Friedens-Konferenz, Die internationale Kundgebung der Frauen zur. München 1900.
Fries, Ellen, Kuuluisia naisia, suom.: Maria Teresia – Johanna d´Arc. Helsinki 1901( 2 kpl.), Pyhä Birgitta – Kristina kuningatar. 1902, samat laajennettuina 1911.
idem, Märkvärdiga qvinnor: Svenska qvinnor. Stockholm 1891, Utländska qvinnor 1890.
idem, Teckningar ur svenska adelns familjelif i gamla tider. Stockholm 1895.
Fries, S.A, Urkristendomens ställning till äktenskapet. Stockholm 1908.
Furuhjelm, Maria, Kirjoitelmia kasvatuksesta. Porvoo 1916.
För Gud, Hem och Fosterland. Vita Bandet 1896-1926. Helsingfors 1926.
Geijerstam, Gustaf af, Anteckningar om arbetarförhållanden i Stockholm. Stockholm 1894.
idem. Anteckningar rörande fabriksarbetarnes ställning i marks härad. Stockholm 1895.
George, Henry, Sociala spörsmål. Övers. af R. Frölander. Stockholm 1884.
Gifta qvinnans eganderätt, Om den. I. Stockholm 1882, II 1873.
Gordon, Ogilvie, Irnational Council of Women. Report for 1905-1906. Aberdeen 1906.
Grand, Sarah, De himlasända tvillingarne. Stockholm 1894.
Granfelt, A.A., Nykterhetsrörelsen i vår tid. Helsingfors 1883.
Granit-Ilmoniemi, Bruno, Undervisningen i huslig ekonomi. Helsingfors 1911.
Gripenberg, Alexandra, Makars äganderättsliga förhållanden i olika länder. Stockholm 1909.
idem, Naisasian kehitys eri maissa I ja II. Porvoo 1905, 1906.
idem, Reformarbetet till förbättrande af kvinnasn ställning I . Helsingfors 1893. II. 1898. III 1903.
Gripenberg, G.A., Suomen sota 1808-1809. Helsinki 1908.
Gripenberg, Lennart, Arbetare, arbetsgifvare och arbetslöner. Borgå 1890.
Grundtvig, Elisabet, Nutidens sedliga jemnlikhetskraf. Helsingfors 1888.
Guillot, Alexandre, Staten och den allmänna moralen. Stockholm 1902.
Haahti, Hilja, Kymmenen neitsyttä. Helsinki 1945.
Hagman, Lucina, 70-vuotias 5.VI.1923. Helsinki 1923.
idem, Kokemukseni yhteiskasvatuksesta. Porvoo 1987.
idem, Uppfostran till kärlek. Borgå 1901.
Hailmann, Law of Childhood and other Papers.
Hallsten, Onni, Tilastollinen tutkimus Suomen kansakoulunopettajain leski- ja orpokassan tilasta 1913 vuoden alussa. Helsinki 1915.
Hamilton Geete, Anna, I solnedgången .Minnen och bilder från Erik Gustaf Geijers senaste lefnadsår. I, Stockholm 1910, II 1911, III 1912.
Hamilton, James., Allvar i lifvet. Stockholm 1852.
Hanna-täti, Erään kansannaisen elämäntyö Wilhelm Buschin mukaan. Helsinki 1915.
Harmaja, Laura, Husmoderns ekonomiska gärning. Stockholm 1928.
idem. Kotitalous nykyisessä yhteiskunnassa. Porvoo 1925.
Heidenstam, Verner von, Heliga Birgittas pilgrimsfärd. Stockholm 1901.
Heimburg, W., Karins gudmor. Stockholm 1888.
Hemtrefnad. Praktisk tidning för kvinnan. 1899, 1900, 1903.
Hertzberg, Rafael, Finska toner. Helsingfors 1873.
idem, Kulturbilder ur Finlands historia. II Hexprocesser på 1600 talet. Helsingfors 1888.
idem. Nya dikter. Helsingfors 1884.
Hierta-Retzius, Anna, Arbetsstugor för barn. Stockholm 1897.
idem. Tal vid festen för fru Anna Hierta-Retzius 10.12.1900. Stockholm 1901.
History of Woman Suffrage, ed. by Elizabeth Cady Stanton, Susan B. Anthony and Matilda Joslyn Gage. N.Y. – London – Paris. II 1861-1876. 1897, III 1876-1885, V ja VI 1900-1920.
Hjelt. Ester, Lannistumaton. Maikki Fribergin elämäkerta. Jyväskylä 1945.
Hjelt-Cajanus, Esther, Vera Hjelt. En banbryterska. Helsingfors 1946.
Hjelt, Vera, Det sociala och politiska samarbetet mellan män och kvinnor i Finland. Stockholm 1911.
idem, Undersökning af yrkesarbetares lefnadsvillkor i Finland 1908-1909. Helsingfors 1911.
idem, Yhteiskuntatietoa kansalaisille. Porvoo 1915.
Hjelts Yolanda, Ur en moders brefväxling. Helsingfors 1906.
idem, Äidin mietteitä ja neuvoja. Helsinki 1907.
Hofsten, Birgitta von, Deltidsarbete. Yrket och hemmet. Stockholm 1941.
Hogendorf, Jonkvrouwe A.van., Van Vrouwenleven 1813-1913. Groningen 1913.
Holmgren, Ann Margret, Susan B. Anthony. Stockholm 1920.
Homes for Working Girls in London. London 1891.
Hostrup, C., Eeva. Näytelmä neljässä näytöksessä. Helsinki 1897.
Husmodern 1903. Helsingfors.
Huuhka, Mirja, Konkordia-liitto naisten opiskelun tukena vv. 1885-1960. Helsinki 1960.
Hwasser, Israel, Valda skrifter I. Stockholm 1868.
I Qvinnofrågan, af En Tidningsman. Helsingfors 1884.
International Council of Women, The Council Idea by Anna Garlin Spencer. N.Y. 1930.
idem. Genesis and the Story of its Growth. Indianapolis 1914.
idem. Handbook. (London 1899).
idem. Report for 1905-1906. Aberdeen 1906.
idem, Report on the Quinquennial Meeting, Vienna 1930.
idem, Report on the Triennial Council Meeting, Helsinki 8-18.6.1954.
idem, Reports and Adresses at the third quinquennial Reunion held in Berlin 1904. Boston 1909.
idem, Who´s Who at the 6th quinquqnnial Meeting Kristiania 1920.
idem. Women´s Position in the Laws of the Nations. Karslruhe 1912.
idem. Conseil International des Femmes. Bulletin 1941:1, 1942:1, 2, 6,8-9.
The International Congress of Women held in London 1899. Who´s Who…
idem, Women in Industrial Life. The Transactions of the Industrial and Legislative Section of the Internationa Congress of Women. London 1899.
The International Congress of Women, I ja II 1909 Toronto 1910.
idem, The Hague 1915.
The International Woman Suffrage Alliance. Report of the Ninth Congress, Rome 1923.
idem, Report of the Tenth Congress, Paris 1926.
idem. Report of the Eleventh Congress Berlin 1920.
The International Woman Suffrage News April 1919.
Internationale Femminile, Congresse, Roma, 16-23 Maggio 1914. Torre Pellice 1915.
Internationalen Frauen-Kongress 1904, Bilder vom. ja Handbuch.
J.F., Gulnade blad. Helsingfors 1908.
Jacobsen, J.P., Fru Marie Gruppe. Köbennhavn 1889.
Jahrbuch der Frauenbewegung. Berlin 1912, 1913, 1914.
Jahrbuch des Bundes deutscher Frauenvereine 1917, 1918, 1919, 1920.
Järnefelt, Elisabeth, Lukemista lapsille. Helsinki 1908.
Kansanvalistusseuran Kalenteri 1883. Helsinki 1882., 1887. Helsinki 1886., 1888, Helsinki 1887.
Karilas, Esteri, Isänmaan tytär. Hilda Käkikosken elämäkerta. Porvoo 1934.
Katarina af Siena. Stockholm 1900.
Kauppila, Kaarlo, Sofia Lybecker ja hänen koulunsa. Vuosisataismuisto. Raahe 1917.
Kerfstedt, Amanda, Holger Vide. Stockholm 1913.
Key, Ellen, Anne Charlotte Leffler, Duchessa di Cajanello. Stockholm 1893.
idem, Barnets århundrade I, II Stockholm 1900.
idem. Kvinno-psykologi och kvinnlig logik. Stockholm 1896.
idem, ”Missbrukad Kvinnokraft” och ”Naturenliga arbetsområden för Kvinnan”. Stockholm 1896. 2 kpl. Kolmas kappale yhteissidoksessa, jossa ovat myös teokset: Ellen Key, Kvinno-psykologi och kvinnlig logik ja Minna Canth, Kritik af Fröken Ellen Keys senaste inlägg i Kvinnofrågan, övers. ja Arvostelu Neiti Ellen Keyn viime lausunnoista Naisasiassa. Helsingfors 1896.
idem, Naturenliga arbetsområden för kvinnan. (Ett af författarinnan för Nutid gjodt utdrag ur hennes föredrag om Missbrukad kvinnokraft). Samassa lehden Nutid, Mars 1896 –numeron yhteissidoksessa: Kvinnoarbete och kvinnolycka af Anna Sandström med anledning af ”Missbrukad kvinnokraft” af Ellen Key. Stockholm 1896.
idem, Några ord med anledning af Fröken Ellen Keys Föredrag öfver ”Missbrukad kvinnokraft”. Göteborg 1896.
idem, Ellen Key von Elisabeth Neményi. Berlin 1904. Yhteissidoksessa myös: Kvinnligt yrkesregister utgifvare Bertha Wiman. Stockholm 1904 ja Die Frau. Monatsschrift Oktober 1904.
idem, Ellen Keys tredje rike. En studie öfver radikalismen af Vitalis Norström. Stockholm 1902.
idem, Till Ellen Key, kvinnofrågans Prima Principia. Helsingfors 1896.
idem, Wie Ellen Key die Liebe verkündigt. Eine kritische Studie von Olof Rosén. Dresden.
Kirjasia, Suomen Naisyhdistyksen, I Suomen naisen oikeustila, kirjoittanut Lakimies. Helsinki 1895, II Naisen kutsumuksesta, kirjoittanut Johannes Weiss. Helsinki 1896, Tutkistelemus, kuinka Naisen vapauttamisesta on ajateltatava. Helsinki 1896, IV: A. Gripenberg, Suomen Naisyhdistyksen Ompelijatarklubi, 1900, Ystäväkö vai vihollinen? 1898, Miksi tulee meidän perustaa naisyhdistyksiä? 1901, Hilda Käkikoski, Isänmaalle, 1899, Maria, Ystävät ja huvitukset, 1899, Palaneita lapsia 1898, Ida Yrjö-Koskinen, Suomen naiset ennen ja nyt, 1900, Pappi, Turmiollinen tapa kansamme keskuudessa, 1899. – Sidoksia n:o 4 3 kpl.
Kirjasto, Suomen Naisyhdistyksen yleishyödyllinen kirjasto, I Maria, Papinrouva ja Terwolan torppa. 1896, II Terwolan lapset. 1898, IV Oma maa mansikka, muu maa mustikka. 1899, V Tervolan puutarha, VI Aina, Tilkkanen vain. 1904, VII Maria, Apuun! Raittiuskertomus. 1904, 9 Maria Furuhjelm, Mietteitä maaseutuväestön siveellisyysoloista. 1905.
Kirkollinen kalenteri 1913. Hancock Michigan 1912.
Klaveness, Thv, ”Mor” af Whist, övers. Ludvig Lindroth. Stockholm 1901.
Kleman, Ellen, Fredrika Bremer i brev. Stockholm 1944.
Koch, Rosalie, Blommor, Berättelse för barn. Helsingfors 1858.
Koiton naisosaston kevätjulkaisu.
Korrehtuuriluvun opas, Helsinki 1908.
Koskinen, Yrjö (myöh. Yrjö-Koskinen), Finlands historia. Övers. Rafael Hertzberg, Helsingfors 1874.
idem, Klubbe-kriget. Övers. E.O.Edlund. Helsingfors 1865.
Koti ja yhteiskunta 1903.
Kotia kohti. NNKY:n julkaisema aikakauslehti. 1902, 1903, 1904.
Kovalevsky, Sonja, Ur ryska lifvet. Stockholm 1889.
idem, Sonja Kovalevsky, hvad jag upplefvat tillsammans med henne och hvad hon berättat mig om sig själf af Anna Carlotta Leffler. Stockholm 1892.
Krog, Gina, Norske kvinders retslige og sociale stilling. Kristiania 1894.
Krohn, Helmi, Naisia. Elämäkerrallisia kuvia. Helsinki 1918.
Krohn, J, Berättelser ur finska historien II. Övers. Rafael Hertzberg. Helsingfors 1874.
Krohn, Julius, Kalevala katsottuna kaunotieteen kannalta. Helsinki 1908.
idem, Kertomuksia Suomen historiasta I. Tampere 1891.
idem, Suomen suku. Helsinki 1887.
Krohn, Kaarle, Kalevalan runojen historia. Helsinki 1903.
Kunnas, Hanna-Helena, Maailman-Hetu. Helsinki 1910.
Kuusi, Eino/ Kalikstus, Yliopistokysymyksen sovinnollinen ratkaisu. Helsinki 1935. 2 kpl.
Kvinden og Samfundet. Utg. af Dansk Kvindesamfund. Köbenhavn 1885, 1887, 1888, 1889, 1894, 1896, 1897, 1898, 1899.1904, 1905.
Kvinnoarbetet i Finland. Kalender utg. af Finsk Kvinnoförening. Helsingfors 1894.
Käkikoski, Hilda, Fichten ”Puheet Saksan kansakunnalle” 1807-1808. Mitä ne meille opettavat? Helsinki 1909.
idem, Keskiaika II. Suomen historia nuorisolle. Helsinki 1913.
Lagerborg, Rolf, Om maximen ”jag vill, jag kan”. Helsinki 1923.
Landquist, John, Ellen Key. Stockholm 1909.
Laurila, K.S., Henrik Ibsenin suhde naisasialiikkeeseen. Helsinki 1924. – 2 kpl.
The Law and Women´s Work. Geneva 1939.
Lehmann, Edv., Naisia. Suom. Helmi Krohn. Helsinki 1920.
Lenngren, Anna Maria, Samlade skaldeförsök. Stockholm 1903.
Levetzow, Cornelia, Kolme kertomusta I. Helsinki 1900.
Linda 1899. Pärnu 1899.
Läsning för folket af Sällskapet för nyttiga kunskapers spridande 1835-36, 1837-38, 1839-40, 1843-44, 1845-46, 1847-48, 1851-52, 1853-54, 1855-56, 1857-58, 1875-76, 1877-78, 1879-80.
Malling, Mathilda, Skyttes på Munkeboda. Hemlif i Skåne 1830. Stockholm 1897.
Maria (= Maria Furuhjelm), Anna Lind eller ”War trogen äfwen i det lilla”.Helsingfors 1875. idem, Apuun! Raittiuskertomus. Helsinki 1903.
idem, Hvardagslag. Skizzer från nu och förr. Helsingfors 1890.- 2kpl.
idem, Kärfwen. Berättelser. Helsingfors 1883. – 3 kpl.
idem, Neuwoja Suomenmaan äiteille. Suom. R. H-n. Viipuri 1871.
idem, Några ord till Finlands mödrar. Helsingfors 1871. – 2 kpl.
idem, Papinrouva ja Terwolan torppa. Helsinki 1899. – 2 kpl.
idem. Skilda vägar. Helsingfors 1879.
idem, Två hem. Helsingfors 1904. – 2 kpl.
Markelin-Svensson, Jenny, Sociala missförhållanden inom särskilda kvinnoyrken. Helsingfors 1915.
Mechelin, L., Finlands grundlagars innehåll. Helsingfors 1896.
Melander, E, Äktenskapsbrytare. Stockholm 1907.
Melander, Emil, Efter skilsmässan. Stockholm 1893.
Michaëlis, Karin, Vaarallinen ikä. Kirjeitä ja päiväkirjamuistiinpanoja. Suom. R.O. Sten. Helsinki 1911.
Michelet, Marie, Puck och Hos mormor. Två barnberättelser. Stockholm 1903.
Mill, John Stuart , Naisen asema. Suom. Lyyli Vihervaara. Porvoo 1910.
idem, Om frihet. Hlsingfors 1863.
idem, Qvinnans underordnade ställning. Övers. A.F. Åkerberg. Upsala 1869.
idem, Vapaudesta. Suom. Niilo Liakka. Helsinki 1891.
Mosely Educational Commission, Reports October-December 1903. London 1904.
Mot Hemmet. Tidskrift utg. af K.F.U.K. 1902, 1903, 1904, 1905-1906.
Nainen ja naisen työ Suomessa. Toim. Uniooni Naisasialiitto Suomessa. 1893.
Naispoliisi. Kysymys meillä ja muualla. Julk. Suomen Naisten Kansallisliiton siveellisyyskomitea. Helsinki 1928. – 2 kpl.
The National Council of Women in Denmark 50 years March 1949.
Nervander, E., Keisari Aleksanteri I:n matkat Suomessa Helsinki 1906.
New Careers for Women, London 1917.
Nieminen, Armas, Väestökysymys entisinä aikoina ja nykyään. Porvoo 1941.
Nordisk Kvindesagsmöde Kristiania, Norge 3-7. Juli 1902, Referat. Kristiania 1903.
Norske kvinder. En oversigt over deres stilling og livsvilkaar 1814-1914. Kristiania 1914.
Nutid, Tidskrift för samhällsfrågor och hemmets intressen. Helsingfors 1895, -96, -97, -98, -99, 1900, -01, -02, -04, -06,-08.
Nylaende. Tidskrift for kvindernes sag. Kristiania 1887, -88, -89, -90, -91, -92 –93 –94, -95, -96, -97, -98, -99, 1900, -01, -04, -05, -06 (2 kpl), -07, -08.
Nyt tidsskrift. Kristiania 1882, -83-84, -85, -86 (sekä osina I ja II), – 87.
Oldenburg, Gustav, Entwicklung, Stand und Zukunftsaufgaben des landwirtschaftlichen Unterrichtswesens in Preussen. Brlin 1927.
Ongelin, Hanna, Ennen nykyaikaa. Kuvauksia naisen elämästä. Tampere 1886.
idem, ”Knallhattarne”. Samtidsbild. Tammerfors 1890.
Onkel Tommi, Två finska barns äfventyr under en resa kring jorden. Helsingfors 1889.
Orczy, Baronessan, Hennes hämnd. En historisk skildring. Lund 1908.
Oversigt over arbeide og forhold i Norge som berörer de internationale komiteer henhörende under I.C.W. Kristiania 1920.
Palmén, E.G., Sovinnollisuudesta ja sen edellytyksistä. Helsinki 1900.
idem, Z. Topelius oman ajan arvostelussa. Helsinki 1899. (2 kpl)
Pohjoismaista naisasiatyötä. Kolmas pohjoismainen naisasiakongressi Helsingissä kesäkuun 3-5 päivinä 1924. Helsinki 1925.
(Porthan ja painovapaus ym), def.
Qvinnans rättsliga ställning i Finland af C.B.F., Helsingfors 1884.
Qvinnofrågan. Jemförelser mellan de tre stora kulturfolkens nutidsåsigter. Studie af Emund Gammal. Stockholm 1880.
Ramabai Sarasvati, Pundita, The High-Caste Hindu Woman. Philadelphia 1888.
Ramsay, August, Om arbetareunderstödskassor. Helsingfors 1898.
Rancken, J. Oskar I., Något om Sveriges skollagsiftning och skolor närmast före deras reform 1856. Helsingfors 1861.
idem och I. Eriksson –Smeds, Folkdikter Nikolaistad 1882.
Ring, Barbra, Da Peik skulde gjöre sin lykke. Kristiania 1910.
Ringa, Berättelser. Helsingfors 1877.
Romier, Lucien, Promotion de la Femme. 1930.
Roos, Mathilda, Zelohads döttrar. Stockholm 1896.
idem, Hvit Ljung. s.a.
Rosendal, M., Samuel Herran majassa. Oulu 1897.
Roslin, Mathilda, På tröskeln till det förflutna århundradet. Helsingfors 1902.
Ruin, Wald., En psykologisk blick på qvinnofrågan. Helsingfors 1885.
Runeberg, Fredrika, Kuvauksia ja unelmia. Suom. Ilta. Helsinki 1900.
idem (-a –g), Sigrid Liljeholm. Helsingfors 1862.
idem, Teckningar och drömmar. Helsingfors 1861.
Runeberg, Johan Ludvig, Hanna
idem, Samlade arbeten I, II. Helsingfors 1903.
idem, Samlade skrifter I, II. Stockholm 1886.
Rydberg, Viktor, Bibelns lära om Kristus. Stockholm 1880.
Salmela, Marja, Samasta kodista. Porvoo 1918.
idem, Unelmiensa uhri. Porvoo 1920.
Salomon, Alice, Soziale Frauenbildung. Leipzig u. Berlin 1908.
idem., Soziale Frauenbildung und Soziale Berufsarbeit. Leipzig u. Berlin 1917.
Sandman, Elna, Mathilda Sandman. Hänen elämänsä ja persoonallisuutensa. Helsinki 1914.
Sarkanen, Ida, Kauanko aijotaan väärinkäyttää kärsivällisyyttämme. Helsinki 1924.
Saxon, J.L., Umgängeskonst – Levnadskonst. Stockholm 1923.
Schreiner, Olive, Kvinnan och arbetet. Övers. H. Flygare. Stockholm 1911.
Schweiger-Lerchenfeld, Amand v., Qvinnan bland skilda folk. Övers. Egerius. Stockholm 1881.
Snellman, J.V., Ylioppilasalbumi J.V. Snellmanin 75-vuotisen syntymäpäivän muistoksi 12.5.1881.
Snellman, Lina o. Irene Rosenqvist, Anna Hermanson. Några drag af en lifsbild. Helsingfors 1912.
Special Reports on Educational Subjects Vol. 16. London 1906.
Staaf, Karl, Hufvudpunkterna af den svenska lagstiftningen om qvinnan. Stockholm 1892.
Staaf, P., Det nya riket och dess författare. Stockholm 1882.
Staël von Holstein, Mathilda, Målmanskapet och kvinnans ställning inom äktenskapet. Stockholm 1908.
Stalker, James, Jesu lif. Stockholm 1895.
Status of Women in Finland in 1935. Julk. Liike- ja virkanaisten liitto. Helsinki 1935.
Stephens, Mrs. Frank, How to manage a home. London .
Storfurstendömet Finlands Författnins-samling n:o 17. 1889.
Strödda uppsatser. Helsingfors 1915.
Strömborg, J.E., Johan Ludvig Runeberg. III,2. Runebergs vistelse vid Universitetet i Helsingfors. Helsingfors 1890.
Sucksdorff, Julia, Kvinnans plikter med afseende på barnets sedliga lif. Helsingfors 1908.
Suolahti, Gunnar, Yrjö Koskinen. Helsingfors 1931.
Suomalainen kansan kalenteri. 1910. Pietari 1909.
Suomalaisen puolueen naisten kokous syyskuun 28-29.p. 1907. Helsinki 1908.
Suomen Nainen. N:o 3 1924.
Suomen paviljonki 1900. Hämeenlinna 1900.
Suttner, Bertha von, „Ned med vapnen!”. Övers. Toini Topelius. Stockholm 1893.
Svahn, Oscar, Det muntliga föredragets konst i tal och sång. Stockholm 1890.
Svedelius, W.E., Maria Stuart och Elisabeth,. Stockholm 1893.
Svenska mäns ungdomslif, Skildringar samt skolhistorier. Stockholm 1873.
Sådd. Erfarenheter vunna under Hvita Bandets i Helsingfors sexåriga verksamhet. Helsingfors 1912
Söderhjelm, Alma, Vägen till friheten. Historiskt skådespel i fyra akter. Helsingfors 1919.
Söderhjelm, Henning, Gränsmarksluft. Borgå 1917.
Sääf, Knut, Vasa Fruntimmersskola 1857-1893. Vasa 1893.
Takolander, Alfons, Emma Irene Åström. ”Lagerns första kvinna”. Helsingfors 1922.
Tarina, Runoja vähävartijan maalta. Tampere 1912.
Tea, I utvecklingstid. Helsingfors 1889.
Tenow, Elna, Öppet bref till August Strindberg. Stockholm 1890.
Tentoonstelling, Catalogus van de ”De Vrouw 1813-1913”. Amsterdam 1913.
Terveydenhoitolehti 1906.
Thorild, Thomas, Naispuolen luonnollisesta ylevyydestä. Helsinki 1886.
Tikkanen, J.J., Taidehistoria. Maalaus ja kuvanveisto muinaiskristillisitä ajoista meidän päiviimme. Helsinki 1927.(N:o 96).
Tschudi, Clara, Kvindebevaegelsen, dens udvikling og nuvaerende standpunkt. Kristiania 1885.
Tuulio, Tyyni, Aleksandra Gripenberg. Kirjailija, taistelija, ihminen. Porvoo 1959.
Undervisningen i huslig ekonomi, dess ståndpunkt i hemlandet och i utlandet av Bruno Granit-Ilmoniemi. Helsingfors 1911.
Uusi testamentti. Se Usi Testamenti 1548. Näköispainos Porvoo 1948.
Waasa, Gustaw, Ruotsin kuningas. Elämäkerta. Hämeenlinna 1858.
Wagner, Wilhelm, Die Schule der Jungbäuerin. Berlin 1927.
V-e, Johanne. Kjöbenhavn 1866.
Wennervirta, L., Suomen taidetta 1800-luvulla. Porvoo 1950.
Wentzel, Kitty og Övre Richter Frich, Bordets glaeder. Oslo 1925.
Westermarck, Helena, Finlands första kvinliga läkare Rosina Heikel. Helsingfors 1930. idem, George Eliot och den engelska naturalistiska romanen. Helsingfors 1894.
idem, Kvinnospår. Kulturbilder från 1800-talets förra del. Helsingfors 1913.
idem, Tre konstnärinnor Fanny Churberg, Maria Wiik, Sigrid af Forselles. Helsingfors 1937.
Whitlock, Ellen, Dikter. Stockholm 1896.
Vilkemaa, Hilja, Minna Canth. Elämäkerrallisia piirteitä. Helsinki 1931.
Willman, Elviira, Lyyli. Viisinäytöksinen näytelmä. Helsinki 1903.
Vorschläge zur Umgestaltung des Rechts der Chefscheidung und der elterlichen Gewalt. Berlin 1923.
Woman of Finland, Publisher: National Council of Women of Finland 1954.
Woman´s Bible, The. New York 1898.
Women of Canada. Their Life and Work. The Paris International Exhibition 1900.
Väestöliiton vuosikirja III. Väestönkehityksen ja avioliiton ongelmia. Vammala 1951.
Väänänen, K., Tietoja eräistä ulkomaalaisista maatalouskouluista. Helsinki 1928.
Yonge, Miss, Stordåd och adla handlingar. Stockholm 1883.
Åberg, J.O., Romantiserade bilder från finska krigen. Stockholm 1873.

Kotitalousneuvos Anna-Liisa Sysiharjun kirjakokoelma

Julkaisu, sarja , Artikkelin nimi:
Acta Sociologica Vol. 18, No. 2-3 ,Special Section on Women´s Sociology
American Council of Education, The Education of Women, Signs for the Future
Ammattikasvatushallitus, IX Pohjoismainen ammattikoulukokous 1.-4.7.1964
Bulletin of the international bureau of Education, Access of Women to Education, 1970: 174
Comparitive Education Vol. 23, Nr. 1 1987 Sex differences in Education
Den tredje nordiska kvinnosakskongressen 3.-5.6.1924, Bidrag till kvinnorörelsens Historia
Det 5. Nordiske Möde, Husholdnings- og skolekökkenlärerinder 1932
Det 7. nordiske mote,Husstelloppläring 1952
Det sjätte nordiska skolköksmötet, Det husliga arbetets utveckling i de Nordiska Länderna 1931-1935
Education in Japan Vol. VI, 1971, Education for Women
Education in Japan Vol. VI, 1971, Education for Women
Educator 1/1994, Opettajankoulutus kehittyy
Esbjörnsson, Ulla ja Fant, Maj, Kvinnan – alltid i underläge (Studentlitteratur)
Finnish Women – doctoral degrees and university…,A report based on printed sources
Forum Lectures, The Voice of America, Potential of Woman Series 1-13
Haavio-Mannila, E., Jallinoja, R., Strandell, H, Changes in the Life of Families in Europe, HY:n sosialogian laitoksen moniste 1983:37
Haavio-Mannila, Elina (artikkeli), Women in the Economic, Political and Cultural Elite in Finland 1977:209
Haavio-Mannila, Elina (artikkeli), Six differentiation in role Expectations and performance (Journal of Marriage and Family, 1967:3)
Haavio-Mannila, Elina (artikkeli), Some Consequences of Women´s Emancipation (Journal of Marriage and Family, 1969: 1)
Haavio-Mannila, Elina (artikkeli), The Position of Finnish Women: Regional and Cross-National Comparisons (JMF 1969:2)
Haavio-Mannila, Elina (artikkeli), Economic and family roles of men and women in nothern Europe (HY Sosiologian laitos 1976:208)
Haavio-Mannila, Elina (artikkeli), Family Developmental Tasks and Happiness, HY:n sosiologian laitos, 1973: 196
Halila, Aimo – Aurola, Eelis, Koulun historian kirjoittamisesta
Helsingin Talousopettajayhdistys ry, Helsingin Talousopettajayhdistys ry 50 vuotta
Holter, Harriet (artikkeli), Husmoren: En social rolle i omforming (Universitetsforlaget Årgang 1966)
Holter, Harriet (artikkeli), Women´s Occupational Situation in Scandinavia (ILO 1966)
Informationen, Heft 4, 1972, Des wissenschaftlichen Beirats “Die Frau in der sozialistischen Geselleschaft”
International Young Women´s Conference International Young Women´s conference Bavaria 23.-27.9.1951
Jeunes Femmes, Numerot 63, 64, 65, 66 ja 71
JMF Journal of Marriage and the Family, Volume 47 Nr. 3 August 1985
JMF Journal of Marriage and the Family, Volume 47 Nr. 4 November 1985
Jämställdhetskommittén , Material sammanställning
Jämställdhetskommittén, Vi trycker på
Jämställdhetskommittén , Så här arbetar vi för jämställdhet
Karamzin, Aurora (näyttelyesite), Helsingin kaupunginmuseon näyttely “Aurora Karamzin 1808-1902
Kasvatus 3/1983,Pulkkinen, Lea: Perhekasvatus koulussa ja Jakku-Sihvonen Ritva: Lastenkasvatustehtävä ….
Kasvatus ja koulu , Jyväskylän yliopiston kasvatusopillinen aikakausikirja 4/1968
Kauppinen-Toropainen, K. & al, Töiden jakautuminen sukupuolen mukaan ja naisten työn laatu, (Työterveyslaitos 1986:3)
Ketonen, Liisa (tutkimus), Suomen tyttökoulut autonomian ajalla, HY:n kasvatustieteen laitos, 1977: 53
Ketonen, Liisa (tutkimus),Suomen tyttökoulut itsenäisyyden aikana peruskoulujärjestelmään siirtymiseen asti, HY 1980: 85
Kirkon naistyön toimikunta, Naiset eivät vaikene 1971
Konkordia-Liitto, 75 vuotta Naisten opintojen tukena
Konkordia-Liitto, Naisten opiskelun tukena vv 1885-1960
Konkordia-Liitto,100 vuotta Naisten opiskelun tukena
Koti- ja käsityötieteiden laitoksen julkaisuja 9, Koti tieteiden risteyksessä
Kotitalous ,Hakemisto 1937-1951 ja 1952-1961
Kotitalous –lehtiä, Vuosikerta 1994 kokon. Irtonumeroita 1961-1999
Kotitalousopettajien Liitto, 1918-1968 historiikki, Anna-Liisa Koskinen kirj.
Kotitalousopettajien Liitto, 75-vuotias Kotitalousopettajien Liitto
Lahelma, Elina Sukupuolten tasa-arvo koulussa (Opetusministeriön julkaisu 1987:4)
Look at Finland, Finnish Woman at the Wheel, 4/5/1969
Lundbergh, Beate, Fénelon – “Om flickors uppfostran” (Pedagogiska uppsatser 1982:2)
Murrosajoilta Muistoja ja kokemuksia 1-8 vihkoa
Naisten Kulttuuriyhdistys, 1997 almanakka
Naisten Ääni 1936, nro 19
Naisten Ääni Vuosikerrat 1946-1949
Naistutkimus-lehtiä, Irtonumeroita vuosilta 1990/4 – 2008/2
NAVF Norges almenvitenskaplige forskningsråd, Forskning om kvinner
NAVFs Sekreteriat for Kvinneforskning, Oversikt over humanistisk forskning om kvinner
Nordiska Ministerrådet, Könsroller och utbildning – en lägesrapport 1979:4
Nordiska Ministerrådet, Könsroller och utbildning – en lägesrapport 1972:6
Nordiska Ministerrådet, Organisering av jämställdhets-/kvinnoforskning i Norden
Nordiska samarbetskommitté för Hushållsundervisning, Nordiskt samarbete under 50 år
Nörvig, Anne-Marie (artikkeli), Kvindens stilling og opdragelse i vore dagers samfund (Norsk Pedagogisk Tidskrift 1994: 4)
Opetusministeriö, Mies-nainen-ihminen. Tieteen näkemyksiä sukupuolten eroista ja tasa-arvosta 1984
Pellervo-Seura ry, Näin teki naisväki – Osuustoiminnan suunnannäyttäjä
Pellervo-Seura ry, Pellervo-lehti 3.7.1930
Pellervo-Seura ry, Naiset, osuustoiminta ja maailmanrauha-seminaari 6.2.2003
Pienviljelijäin keskusliiton julkaisu, Kylvöä ja satoa I osa
Pienviljelijäin keskusliiton julkaisu, Kylvöä ja satoa II osa
Pienviljelijäin keskusliiton julkaisu, Yhteistyö 10/1962
Pienviljelijäin keskusliiton julkaisu, Yhteistyö 12/1969 (viimeinen numero)
Pienviljelijäin keskusliiton julkaisu, Yhteistyö vuosikerta 1938
Pohjoismainen naishistorian seminaari 20.-21.1.1984, Esitelmien monisteet
Pädagogik 2. Beiheft 1969, Deutsches Pädogogiksches Zenralinstitut Berlin
Saran unohdetut sisaret- näyttelyesite, Oulun kaupunginkirjasto 25.5.-21.6.1990
Skandias kvinnobibliotek nr 1, Är kvinnans ansvar mindre?
Skandias kvinnobibliotek nr 2, Åren efter 40
Skandias kvinnobibliotek nr 3, Tonåringen och framtiden
Sosiaalinen aikakausikirja 1973:1, Education for Women
Stage, Christina (artikkeli), Kvinnliga Naturvetare (Pedagogisk debatt, Umeå 1979:20)
Steen, Inki (artikkeli), Femininitet – psykoanalytiske og sosialpsykologiske synspunkter (Nordisk Psykologi 1960:5)
Steenhoff, Frida , Feminismens Moral (esitys 30.06.1903)
Stolte-Heiskanen, V. ja Haavio-Mannila, E. (artikkeli), The Position of Women in Society: Formal ideology vs. everyday ethic (SS Information 1967:6)
Suomen kirkon seurakuntatyön keskusliitto Kotien kasvatustehtävä nykyhetkellä 1960
Suomen Naisjärjestöjen Keskusliitto, 50 vuotta Suomen naisten yhteistyötä 1911-1961
Suomen Naisyhdistys ,Suomen Naisyhdistys 1884-1974
Suomen Naisyhdistys ,Puoli vuosisataa naisasiatyötä 1884-1934
Suomen Naisyhdistys, Suomen Naisyhdistys 100 vuotta
Suomen talouskoulujen opettajain ja harrastajain, Kokous Helsingissä 4.-6.3.1910
Svenska Socialdemokratiska Kvinnoförbund Kvinnan och Hitler
Tasa-arvoasiain neuvottelukunnan monisteita, Ammatinvalinta ja sukupuoliroolit
Tasa-arvoasiain neuvottelukunta, Sukupuolten tasa-arvo koulutuksessa – mietintö 1975/2
Tasa-arvoasiain neuvottelukunta, Naisten työt- Miesten työt – Marja-Liisa Anttalainen 1980/1
Tasa-arvoasiain neuvottelukunta, Sukupuolten välisen tasa-arvon edistäminen…. Pekkola T. ja Haataja A. 1983/2
Tasa-arvoasiain neuvottelukunta, Maatilan emäntä ja tasa-arvo Köppä T, Parviainen A ja Siiskonen P. 1984/1
Tasa-arvoasiain neuvottelukunta, Women in development, Nordic Seminar osa 1 1984/3
Tasa-arvoasiain neuvottelukunta, Women in development, Nordic Seminar osa 2 1984/4
Tasa-arvoasiain neuvottelukunta, Työaika naisnäkökulmasta 1982
Tiede & Edistys , Keskustelua feminismistä (Tiede ja Edistys 1979:4
Työvoimaministeriö 3/1975, AVO- Ammatinvalinta
Ulkoasianministeriön julkaisuja, Maailman toimintasuunnitelma kansainvälisen nasiten vuoden päämäärien toteuttamiseksi 1977
UN Office of Public Information, International Women´s Year 1975
Undervisningsministeriets Tidskrift Uddannelse 1975/5a
Unesco Institute for Education, The Education of Women 1973/1
Unioni Naisasialiitto Suomessa ry,1992 almanakka
United Nations, Civic and political education of woman
United Nations, Status of Women and Law in Sweden 1977
United Nations, The Status of Women in Sweden, Report to the UN 1968
Waris, Heikki Perhe nykyajan yhteiskunnassa, HY Sosiaalipolitiikan laitos, tutkielmia no 10)
Westermarck, Nils,Tutkimuksia kodin piirissä työskentelevien naisten työpäivän pituudesta, Työtehoseuran julkaisu N:o 38
Women´s Bureau, Today´s Woman in Tomorrow´s World
World Council of Churches,Barot, Madeleine: Co-operation of men and women in Church, family and society 1964
World Council of Churches, The Christian woman co-artisan in a changing society, Conference 19.-24.6.1967
World Council of Churches, Men and Women in Church and Society
World Council of Churches, Zur Frage der Ordination der Frau
World Student Christian Federation, Student World: The educated woman, 1966:3
YK:n Naistenvuoden komitea Tavoiteohjelma kansainvälisenä naistenvuonna 1975
YK:n Naistenvuoden komitea, Tasa-arvo, kehitys, rauha
Yliopisto-lehti (eripainos), Kotitalous – taloudellisuus – hyvinvointi (Yliopisto lehti 27/3.10.1986)
YWCA, Ruth Frances Woodsmall