Naisen euro on saatava nousuun

Naisen euro on saatava nousuun

naisen euro s

Naisjärjestöjen Keskusliitto – Kvinnoorganisationernas Centralförbund ry

JULKILAUSUMA

Naisjärjestöjen Keskusliiton kevätkokous 28.4.2016

Naisen euro on saatava nousuun

Naisjärjestöjen Keskusliitto ja sen 58 jäsenjärjestöä vaativat, että julkisen talouden velkaantumisen taittamiseksi ja kestävyysvajeen kattamiseksi suunniteltujen päätösten sukupuoli- ja tasa-arvovaikutukset arvioidaan. Naisjärjestöjen Keskusliitto vaatii hallituksen tasa-arvo-ohjelman julkistamista. Juuri julkistetun samapalkkaisuusohjelman jatkuminen on tärkeää. On kuitenkin välttämätöntä, että sukupuolten palkkaeroa kurotaan umpeen aktiivisesti ja tavoitteellisesti. Talouspoliittisella päätöksenteolla voidaan edistää tai murentaa sukupuolten välistä tasa-arvoa. Jos taloudellisen päätöksenteon ja leikkausten sukupuolivaikutuksia ei arvioida ja huomioida, emme tiedä miten säästöt ja sopeutustoimet vaikuttavat naisiin ja miehiin.

Tärkeinä tavoitteinamme ovat työllisyysasteen nosto ja uusien työpaikkojen luominen. Kuitenkin mm. pienten lasten äitien työllisyysaste on laskenut vuodesta 2008 vuoteen 2014 seitsemällä prosenttiyksiköllä. Samanaikaisesti useat suunnitteilla olevista ja jo päätetyistä säästötoimista vaikuttavat erityisesti naisten työllisyyttä edelleen heikentävästi. Subjektiivisen päivähoito-oikeuden rajaaminen ja päivähoitomaksujen korotus heikentävät naisten kokoaikaisen työssäkäynnin mahdollisuuksia sekä työn ja perheen yhteensovittamisen ja hoivavastuiden jakautumisen edellytyksiä. Hoivavastuiden tasaisempi jakautuminen vanhempien kesken vaikuttaisi positiivisesti naisten työmarkkina-asemaan.

Enemmistö määräaikaisissa työsuhteissa työskentelevistä on naisia. Näin ollen myös perusteettomien määräaikaisten työsopimusten salliminen ja koeaikojen pidentäminen ovat toimia, jotka vaikuttavat heikentävästi erityisesti nuorten ja perheenperustamisiässä olevien naisten työmarkkina-asemaan. Tällä hetkellä suomalaisnaiset tekevät osa-aikatyötä selvästi harvemmin kuin naiset muissa Pohjois- ja EU-maissa, mutta enemmän kuin suomalaiset miehet. Pyrkimykset naisten työllisyysasteen nostamiseksi eivät saa perustua naisten osa-aikatyömarkkinoiden luomiseen. Toimeentulon edellytykset tulee varmistaa kaikissa työn ja työllistämisen muodoissa.

Pitkät poissaolot työelämästä heikentävät naisten ura- ja palkkakehitystä, kasvattavat sukupuolten välistä palkkaeroa ja pienentävät naisten eläkkeitä. Naisen euro on noin 83 prosenttia miehen eurosta ja palkkatyössä olevan maahanmuuttajanaisen euro noin 62 senttiä suomalaismiehen eurosta. Eläkeläisnaisten tulotaso on keskimäärin matalampi kuin eläkeläismiesten. Naisten työeläke on noin 66 prosenttia miesten eläkkeestä. Lähes joka kolmas 75 vuotta täyttänyt nainen on pienituloinen.

#nakerrettueuro #naisjärjestöt

Naisjärjestöjen Keskusliittoon kuuluu 58 jäsenjärjestöä, joissa on yhteensä 400 000 jäsentä. Järjestö on perustettu vuonna 1911. Tavoitteena on naisten aseman, sukupuolten välisen tasa-arvon ja tyttöjen ja naisten ihmisoikeuksien edistäminen.

Lisätietoja:
• Eva Biaudet, puheenjohtaja, eva.biaudet@eduskunta.fi puh. 050 3140205
• Terhi Heinilä, pääsihteeri, www.naisjarjestot.fi terhi.heinila@naisjarjestot.fi puh. 050 5305544

.

.